Udržitelný nerůst. Nový zastřešující koncept v environmentální argumentaci?

Eva FraňkováNaďa Johanisová

stať zveřejněná v časopise Sociální studia, 1/2013 (ročník 10) http://socstudia.fss.muni.cz

Přes dvacet let trvající dominance pojmu udržitelného rozvoje v environmentální argumentaci vedla podle mnoha autorů k devalvaci jeho významového obsahu a ztrátě jeho schopnosti motivovat potřebnou změnu chování na úrovni jednotlivců i celé společnosti. O oživení radikálního étosu se pokouší koncept udržitelného nerůstu (sustainable degrowth), který získává váhu v rámci eko-sociálního hnutí i akademické debaty v posledním desetiletí.
Celý příspěvek

Reklamy

Ekonomický růst a jeho environmentální a sociální souvislosti

Naďa Johanisová, Eva Fraňková, č. Geografické rozhledy

Zatímco ekonomové, politici a novináři mnohdy chápou ekonomický růst jako jednoznačně pozitivní, sílí zároveň proud, který jej zpochybňuje jako žádoucí cíl směřování společnosti. Z růstového směřování však není snadné bez problémů vystoupit. Získávání zdrojů pro další výrobu a spotřebu má přitom stále znepokojivější dopady v environmentální i sociální oblasti. Cílem článku je shrnout hlavní přínosy a problémy ekonomického růstu a poskytnout tak podklady pro kritickou diskusi o ekonomickém růstu ve výuce.

Co je ekonomický růst? Ačkoliv se jedná o jedno z nejskloňovanějších slov dneška, řada lidí neví, co pojem ekonomický růst znamená. Běžně bývá ekonomický růst definován jako meziroční nárůst velikosti ukazatele hrubý domácí produkt (HDP), který měří finální (tj. bez meziproduktů) celkovou finanční hodnotu vyprodukovaných statků a služeb v té které národní ekonomice. HDP tedy měří peněžní hodnotu statků a služeb vytvořených za dané údobí na daném území (v rámci formální ekonomiky). Třebaže jde o exaktní ekonomický pojem, resp. indikátor, má koncept ekonomického růstu zároveň řadu historických a hodnotových souvislostí. Od 18. století, kdy se poprvé výrazněji objevuje víra v pokrok, je totiž součástí této vize světlých zítřků nárůst materiálního blahobytu, zprostředkovaný vědou, technikou a později průmyslovou výrobou (Bronck 1998). Ačkoliv klasičtí ekonomové, jako byli Adam Smith či David Ricardo, se domnívali, že ekonomický růst jednou skončí, dnešní ekonomie si otázku konce růstu explicitně neklade, implicitně tak předpokládá, že růst bude pokračovat donekonečna.

Článek v plném znění v příloze .pdf (velikost 1,9 MB).

English Abstract: Economic Growth and its Environmental and Social Implications. This article summarizes current arguments for and against continued economic growth, emphasizing the current “enhanced effectiveness”, and “substitution of resources” discussion and ends with a brief introduction of the degrowth movement.

Citace: Johanisová, Naďa; Fraňková, Eva. Ekonomický růst a jeho environmentální a sociální souvislosti. In Geografické rozhledy, ročník 22 (2012/2013), č. 1/12-13, str. 6-8. www.geography.cz

Speciální číslo odborného časopisu Futures o nerůstu

Speciální číslo odborného časopisu Futures na téma Politics, Democracy and Degrowth právě vyšlo. Obsah čísla a abstrakty publikovaných článků jsou dostupné zde. Články v plném znění zde nelze kvůli autorským právům zveřejnit, správci tohoto blogu k nim ale mají přístup a na vyžádání je rádi pošlou. Kontakty v sekci O blogu.

Dalším odborným zdrojem věnovaným nerůstu je speciální číslo časopisu Journal of Cleaner Production. Obsah a abstrakty článků k nalezení zde, texty v plném znění opět možno získat na vyžádání.